Weblog

Aangifte tegen NOS & Marcel Gelauff wegens discriminatie en misbruik van overheidsgelden

woensdag 27 februari 2019

Marcel

Op 27 februari 2019 heeft The Karskens Times aangifte gedaan tegen de Nederlandse Omroep Stichting en tegen hoofdredacteur Marcel Gelauff van NOS Nieuws wegens discriminatie en misbruik van overheidsgelden vastgelegd in de volgende drie wetsartikelen:

Aangifte

1 -Overtreding van Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. (Gelijke behandeling)

2 -Overtreding van Artikel 137d juncto Artikel 137e Wetboek van Strafrecht, in samenhang met Artikel 1 en 2 Universele Rechten van de Mensen en Artikel 14 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. (Verbod op discriminatie)

3- Overtreding van Artikel 323a Wetboek van Strafrecht. (Misbruik overheidsgelden)

 

aangifte

Van de aangifte is proces-verbaal opgemaakt door bevoegde politiefunctionarissen van District Den Haag-Centrum op 27/02/2019 om 11.01 uur. Ik vertegenwoordiger ruim 100 andere benadeelden en ik heb verbalisanten verzocht om mij op de hoogte te houden van het verloop van de procedure. 

Voorgeschiedenis

Rob Trip2

Tussen eind september 2017 en begin februari 2019 heb ik voor de website The Karskens Times als gemiddelde kijker/lezer NOS Nieuws: het NOS Journaal, de website nos.nl, @nos en NOS Teletekst gevolgd. In deze periode heb ik samen met mede-critici tientallen malen de NOS kunnen betrappen op discriminatie en andere berichtgeving  die in strijd zijn met de Mediawet. De missie en taken in deze wet stellen dat de NOS zich moet houden aan journalistieke ‘evenwichtigheid, zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, ongebondenheid, pluriformiteit en onbevooroordeeldheid’. De NOS blijft in gebreke waarmee is vastgesteld dat er sprake is van misbruik van overheidsgelden. De NOS Nieuwsdienst ontvangt jaarlijks zo’n 50 miljoen euro uit de algemene middelen.

Als de definitie van nepnieuws luidt: desinformatie verhult als nieuws met als doel het beïnvloeden van de publieke opinie, dan voldoet de NOS berichtgeving daar ook aan, maar het verspreiden van nepnieuws is volgens de huidige Nederlandse wetgeving -nog- niet strafbaar. 

In de enige reactie aan The Karskens Times laat hoofdredacteur Marcel Gelauff op 2 februari 2018 weten dat hij de kritiek niet deelt. ‘De redactie van het NOS Nieuws werkt 24 uur per dag voor radio, tv en online en discussieert en evalueert voortdurend aanpak, invalshoek, beeldgebruik, keuzes etc. Zoals u zegt maakt iedereen fouten. Wij ook uiteraard.’

Voor de duidelijkheid: Zwartboek NOS Journaal behandelt geen bloopers, versprekingen, kleine foutjes die direct worden hersteld of persoonlijke tweets van NOS-journalisten als die niet direct wijzen op een NOS-onderwerp. Want inderdaad waar gewerkt wordt, worden menselijke fouten gemaakt. De klachten van The Karskens Times in het Zwartboek NOS Journaal richten zich op items waarbij naast de verslaggever en de bureauredacteur van dienst, ook de afdelingschef, een eindredacteur en/of een hoofdredacteur kunnen ingrijpen of kunnen sturen. Met andere woorden: daar waar je kunt spreken van NOS-beleid onder verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur.

meeste joden oost-europa

In 16 maanden ben ik gestuit op wat ik noem: een kwalijke zweem van georkestreerde christenhaat, antisemitisme en discriminatie van blanken. Nederlandse politieke partijen en presidenten, als Donald Trump, die niet de goedkeuring wegdragen van de NOS-redactie worden onfair behandeld. Daarentegen worden onderwerpen als kinderpardon, waar de redactie de NOS zich achter schaart, positief belicht. De NOS liegt met statistieken en verzwijgt humanitaire rampen indien niet opportuun. Er is sprake van sjoemeljournalistiek. Zelfs de basisregel -hoor en wederhoor- verzaakt het best bekeken nieuwsprogramma op de Nederlandse televisie. Deze en andere grove journalistieke tekortkomingen heb ik gebundeld in Zwartboek NOS Journaal met in totaal elf vangsten.

Eerdere stappen

foutjes complot

Mede namens ruim 100 medeklagers heb ik de ombudsman van de NOS/NPO om een reactie gevraagd op de eerste vijf vangsten van het Zwartboek NOS Journaal. Het antwoord van de ombudsman op 30 april 2018 heeft als kop: Een fout(je) is nog geen complot.  Het woord ‘complot' zegt veel over de perceptie van NOS op gefundeerde kritiek.

De Raad voor de Journalistiek heeft de klachten van The Karskens Times op 19 juni 2018 niet ontvankelijk verklaard wegens het ‘ontbreken van een rechtstreeks belang’ van de klagers. 

Op 6 november 2018 is Zwartboek NOS Journaal van 10 vangsten overhandigd aan de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer. 

Zwartboek NOS Journaal is ook aangeboden aan minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken. Ondanks verzoek om een inhoudelijke reactie op 14 december 2018 met een herhaling op 5 januari en 21 januari 2019 is door haar niet gereageerd op het Zwartboek NOS Journaal.  

Mediaminister Arie Slob (CU) heeft op 28 november 2018 een bedankbriefje gestuurd waarin staat: ‘u geeft blijk van grote betrokkenheid bij het NOS Journaal’, maar hij heeft niet op de inhoud gereageerd.

demo washington

De recente voorbeelden aangedragen in het Zwartboek-annex van 14 februari 2019 tonen dat er geen sprake is van verbetering in de kwaliteit van de nieuwsvoorziening door NOS Nieuws. Samen met 104 medeklagers constateer ik een strafbaar feit en zijn middels Wetboek van Strafvordering artikel 161 verplicht aangifte te doen. De aangifte is gericht tegen de Nederlandse Omroep Stichting, Media Park, Journaalplein 1, 1217 ZK Hilversum als entiteit en hoofdredacteur Marcel Gelauff als feitelijk leidinggever van NOS Nieuws.

Advocaat

Advocaat Esther Vroegh, die de aangifte juridisch heeft onderbouwd, merkt onder andere op: ‘Als luisteraar c.q. kijker moet je fiducie kunnen hebben in een waarheidsgetrouwe berichtgeving door een staatsinstelling want dat is de NOS gelet op de wijze van financiering. De NOS heeft dan ook een andere status dan de commerciële nieuwsprogramma. Uit de gevallen die Arnold Karskens en de zijnen onderzocht hebben, blijkt dit niet het geval te zijn. Je zou de conclusie kunnen trekken dat de overheidsgelden voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor zij bedoeld zijn, namelijk onafhankelijke berichtgeving. Dientengevolge kan er sprake zijn van een schending van artikel 323a Strafrecht.’

 

De elf vangsten Zwartboek NOS Journaal kunt u via deze link teruglezen.

Linkje naar quote uit talkshow Jensen van 19 februari 2019.

Wordt vervolgd.....

 

Hierbij uitvoerig de drie punten waarop de NOS wordt aangeklaagd. 

Punt 1: Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet luidt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Punt 2:  Artikel 137d juncto Artikel 137e Sr, in samenhang met Artikel 1 en 2 Universele Rechten van de Mens en Artikel 14 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens luiden: Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving: 1 een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap; 2 een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating is vervat, aan iemand, anders dan op diens verzoek, doet toekomen, dan wel verspreidt of ter openbaarmaking van die uitlating of verspreiding in voorraad heeft; wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie. 2 Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie opgelegd. 3 Indien de schuldige een van de strafbare feiten, omschreven in dit artikel, in zijn beroep begaat en er, tijdens het plegen van het feit, nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens een van deze misdrijven onherroepelijk is geworden, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet. 

De (nationale) strafrechtelijke bepalingen zijn de artikelen 137d en e Sr en luiden: Artikel 137d  1 Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. 2 Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Artikel 14 EVRM meldt: ‘Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.’ (Mondiaal zijn deze rechten verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)uit 1948 en door de Verenigde Naties N de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) als besluit aangenomen. De UVRM vormt de basis voor mensenrechteninstrumenten van de VN en regionale organisaties als de Raad van Europa, de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Afrikaanse Unie. De UVRM bestaat uit 30 artikelen: Artikel 1 - Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. Artikel 2 - Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.)

Punt 3:  Artikel 323a Sr luidt: ‘Hij die opzettelijk en wederrechtelijk middelen die met een bepaald doel door of vanwege de overheid dan wel door of vanwege een volkenrechtelijke organisatie zijn verstrekt, aanwendt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn verstrekt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie.’ (kort uitgelegd:  Het door de overheid gestelde en vastgelegde doel zoals omschreven in de Mediawet en in de journalistieke code van de NPO/NOS wordt niet nageleefd, c.q. gemanipuleerd waardoor men kan spreken van misbruik, althans de gelden -jaarlijks naar schatting vijftig miljoen euro-  worden deels aangewend voor andere doeleinden dan waarvoor zij verstrekt zijn.)

***

Check Arnold Karskens

De 16 plus Boeken van Arnold

cover 2

2020. Voor verraders zou geen plaats zijn...(ism Cees van Hoore). Het ontluisterende verhaal over de vervolging van WO2-misdadigers in Nederland tussen 1945 en 2020. Bestel

Cover voor

2019. Alle pijn van de wereld. Een roman over oorlogsverslaggeving die de kern én de gevolgen van een goddelijke gekte blootlegt. Bestel

kleine cover zwart

2020/2019/2018/2017. Een opzienbarende verzameling van fouten, halve waarheden en hele misleidingen door de NOS. Gratis te lezen op de weblog.

S11chermafbeelding 2018-06-06 om 21.05.56 kopie

2018. Operatie laat niets in leven. (ism Henk Willem Smits) Het bizarre leven van Guus Kouwenhoven, Nederlands grootste oorlogsmisdadiger van de laatste decennia. Bestel

nepnieuws scan boek kopie

2018: Nepnieuws explosie. Desinformatie in de Nederlandse media (bijdrage). Bestel

Help, er staat een terrorist in de keuken - door Arnold Karskens

2016. Help, er staat een terrorist in mijn keuken - tips en overlevingslessen bij een terreuraanslag thuis, op het werk of op het terras. Bestel 

journalist-te-koop-arnold-karskens
2016: Journalist te koop, over de onafhankelijke journalistiek die zwaar onder druk staat. Hoe corrupt zijn onze media? Bestel.
 
boekzor
2014. Medeverantwoordelijkheid van de vader van Koningin Máxima bij honderden verdwijningen in Argentinië. Bestel.
 
boekcover2
2014. Hét overlevingshandboek voor gevaarlijke gebieden Bestel
 
2012. De jacht op Gestapo-man Klaas Carel Faber. Bestel
 

rebellen-met-een-reden

   
   

2009. Het verhaal van Nederlanders die vochten onder vreemde vlag. 

ak47_160x241

 

 

 

 

 

 
 
 
 
2007."Oorlog is goed voor slechte mensen" en 46 andere vlijmscherpe columns gepubliceerd in het veteranenblad CheckPoint van QV Uitgeverij!
 
geen_cent_spijt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006. Het verhaal over de grootste leverancier van grondstof voor gifgas aan Saddam Hoessein. Bestel

onze-man-in-bagdad

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2003. Onze man in Bagdad. Dagboekaantekeningen uit een belegerde stad in maart & april 2003.

reizen-langs-de-frontlijn

 

 

 

 

 

 

 

 

2002. Een overlevingshandboek voor journalisten, hulpverleners en avonturiers.

pleisters-op-de-ogen

 

 

 

 

 

 

 

 

2001. Pleisters op de ogen, pleister op de mond. De geschiedenis van de Nederlandse oorlogsverslaggeving van Heiligerlee tot Kosovo.

berichten-van-het-front

 

 

 

 

 

 

 

 

1995. Autobiografische verhalen uit de oorlog.

 

Voor de volledige lijst zie KB.nl of Klik hier voor meer info over deze boeken